Adwokat Zgierz
KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ
MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
ZADZWOŃ !
TEL.: 723 639 158
telefon do Kancelarii Adwokackiej
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Sęk

Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
lok. 21 (piętro I)

Potrzebujesz pomocy prawnej? Masz problem z zakresu prawa i nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Zapraszamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Wysłuchamy Cię, zweryfikujemy dokumentację i zaproponujemy dla Ciebie optymalne rozwiązania prawne. W razie potrzeby będziemy Cię reprezentować przed sądami i innymi organami na terenie całego kraju.

Prowadzimy m.in. sprawy karne, cywilne, odszkodowawcze, rodzinne, spadkowe, administracyjne, gospodarcze, pracownicze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii.

FORMULARZ KONTAKTOWY
wpisz xhmv

SPRAWY KARNE

obrona w sprawach karnych, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, posiedzenia aresztowe, sprawy prywatnoskargowe, sprawy wykroczeniowe, sprawy karno-skarbowe, dozór elektroniczny, sprawy nieletnich, sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

więcej >

SPRAWY CYWILNE

porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i umów, reprezentacja przed sądami powszechnymi, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, sprawy spadkowe, zachowki, sprawy o zapłatę, windykacja wierzytelności, postępowania egzekucyjne, ochrona dóbr osobistych

więcej >

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

sprawy z zakresu m.in. prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska, reprezentacja przed organami administracji publicznej, reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 

więcej >

SPRAWY PRACOWNICZE

reprezentacja przed sądami pracy, odwołania do sądów pracy, porady prawne, rozwiązywanie umów o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, zakazy konkurencji, dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

więcej >

SPRAWY RODZINNE

rozwody, zmiana rozstrzygnięć wyroków rozwodowych, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżeńska, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, adopcja, opieka i kuratela, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

więcej >

Odszkodowania za błąd medyczny

CZYM JEST BŁĄD MEDYCZNY?

W polskim prawie cywilnym za błąd medyczny uważa się zawinione postępowanie (może to być działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, powodujące zarazem szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje błędów medycznych:

 • błąd diagnostyczny - niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych, lub też wadliwa interpretacja wyników przeprowadzonych badań;
 • błąd terapeutyczny - zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia;
 • błąd wykonawczy - nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej;
 • błąd organizacyjny - wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOSCI ODSZKODOWAWCZEJ:

Aby błąd medyczny rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej, muszą zaistnieć następujące elementy:

 • postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby odpowiedzialnej musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej;
 • skutkiem tego postępowania musi być szkoda pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;
 • musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta;
 • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną (lekkomyślność, niedbalstwo).

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE POSZKODOWANEJ WSKUTEK BŁĘDU MEDYCZNEGO?

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi. Poszkodowany pacjent może żądać w szczególności:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu, zaistniałych na skutek błędu medycznego;
 • odszkodowania - rekompensuje ono rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego - koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na konsultacje i rehabilitacje, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego itp.;
 • zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia - przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;
 • renty na zwiększone potrzeby - renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację);
 • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy - obejmuje ona straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE PODEJRZENIA ZAISTNIENIA BŁĘDU MEDYCZNEGO?

W razie powzięcia przypuszczenia, iż w trakcie leczenia nastąpił błąd medyczny, bardzo ważne jest, by zgromadzić pełną dokumentację prowadzonego leczenia (wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił). Wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każda placówka medyczna ma zatem obowiązek wydania pacjentowi – na jego żądanie - pełnej dokumentacji procesu leczenia.

Bardzo ważne jest również aby poszkodowany gromadził wszelkie rachunki, faktury oraz paragony za zakup leków, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdu itp. Jest to ważne w kontekście ubiegania się o odszkodowanie za koszty poniesione w związku z błędem medycznym.

OD KOGO NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Zasadniczo, podmiotem obowiązanym do odszkodowania jest osoba, która dopuściła się błędu medycznego podczas udzielania świadczeń medycznych. Często jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia, lub też błąd medyczny jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników takiej placówki. W takich przypadkach odpowiedzialność cywilna przechodzi na podmiot prowadzący daną placówkę (szpital, przychodnię) i to od niego należy dochodzić stosownej rekompensaty.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę posiada polisę ubezpieczniową OC, wtedy o odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Sprawy z zakresu błędów medycznych należą do spraw skomplikowanych, wymagają one bowiem znajomości nie tylko przepisów prawa, ale również podstawowych zagadnień z zakresu medycyny. Doświadczenie naszych pracowników w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla Państwa należne odszkodowanie.

Odszkodowania Łódź